HK_Kln_Bay_Telford_Plaza_McDonalds_Restaurant_food_French_fries_Nov-2014_LG2